Frank-cars – autoryzowany dealer Forda
42-200 Częstochowa
ul. Jagielońska 147/154
www.frank-cars.pl
salon@frank-cars.pl

Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

Administratorem Państwa danych osobowych jest Frank – Cars Sp. z o.o. z/s w Częstochowie ul. Jagiellońska 147/151 42-200 Częstochowa, NIP 5732282035, REGON 152122969, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000147842(dalej jako „Administrator”)

Z Administratorem mogą Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej lub poczty elektronicznej na adres e-mail iodo@frank-cars.pl. Ponadto mogą Państwo skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.frank-cars.pl.

Frank-Cars Sp. z o.o. umożliwiając zamawianie, nabywanie i korzystanie z produktów i usług, które oferuje jako Autoryzowany Dealer Ford i Autoryzowany Serwis Ford przetwarza Państwa dane osobowe na zlecenie Ford Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będącej w tym zakresie Administratorem danych osobowych (dane Administratora: Ford Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Taśmowej 7, kod pocztowy: 02-677).
Sposób wykorzystania i ujawniania zebranych w ten sposób informacji przedstawia Polityka Prywatności Ford Polska, z której treścią można zapoznać się tutaj:
https://www.ford.pl/informacje/polityka-prywatnosci

Informacja o Administratorze Państwa danych osobowych zamieszczona jest każdorazowo w treści udostępnionych formularzy oraz otrzymywanych przez Państwa dokumentów.

Opisane w niniejszej polityce zasady odnoszą się do wykorzystywania informacji uzyskanych przez Frank-Cars Spółkę z o.o. w zakresie działalności Spółki poza obszarem produktów, usług i działań marketingowych oferowanych przez Autoryzowanego Dealera Ford i Autoryzowany Serwis Ford.

Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej jako „RODO”).

2. Sposób gromadzenia Państwa danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących sytuacjach:
• jeżeli kontaktują się Państwo z nami bezpośrednio, tj. osobiście, za pośrednictwem strony internetowej www.frank-cars.pl, poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu uzyskania informacji o naszych produktach oraz realizowanych przez nas usługach;
• w przypadku zakupu produktów lub usług przez Państwa bezpośrednio od nas;
• w przypadku uzyskania Państwa danych od FORD Polska Sp. z o.o.;
• w ramach prowadzonej przez nas działalności marketingowej, w przypadku Państwa odpowiedzi na nasze kampanie marketingowe;
• w ramach danych przetwarzanych  za pomocą plików „cookies”, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę.

Powyższe przypadki przetwarzania Państwa danych osobowych mają charakter przykładowy, choć należą do sytuacji typowych. Możliwe są również jednak inne sytuację, w których będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, przykładowo, gdy wymagają tego od nas obowiązujące przepisy prawa.

3. Zakres gromadzonych danych osobowych

W zależności od celu przetwarzania możemy gromadzić następujące Państwa dane osobowe:
• dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres, numer lub numery telefonów, adres e-mail;
• dane wymagane w celach rozliczeniowych, finansowych;
• dane dotyczące Państwa pojazdu, w szczególności: nr VIN, nr rejestracyjny pojazdu, model, wiek, przebieg;
• Państwa zainteresowania oraz preferencje dotyczące pojazdów i ich wyposażenia;
• dane indentyfikacyjne, w szczególności numer klienta i numer umowy;
• preferencje w zakresie sposobu kontaktowania się z Państwem przez przedstawicieli Frank – Cars Sp. z o.o. i podmiotów z nim współpracujących oraz preferencje co do sposobu otrzymywania treści marketingowych;
• dane związane ze sprzedażą, w tym dotyczące Państwa zakupów, oraz wykonywaniem usług serwisowych;
• dane znajdujące się w historii naprawy i badań diagnostycznych Państwa pojazdu;
• dane z aplikacji/stron internetowych/
• dane z historii klienta, w szczególności dotyczące otrzymywania ofert, zakupu pojazdu i informacje dotyczące dealera.

4. Wykorzystanie Państwa danych osobowych

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
1) jest to niezbędne dla realizacji umowy, którą zawarli Państwo z Frank – Cars Sp. z o.o. lub do podjęcia czynności, na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy;
2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Frank – Cars Sp. z o.o. lub podmiotów z nim współpracujących, w celach:
• statystycznych,
• badania satysfakcji klienta,
• stałego udoskonalania świadczonych przez nas usług lub oferowanych produktów;
• dochodzenia roszczeń;
• marketingowych, w tym w celu przesyłania treści marketingowych (np. ofert produktów i usług Frank – Cars Sp. z o.o. oraz podmiotów z nim współpracujących), w przypadkach przetwarzania danych w tych celach, gdy interesy lub podstawowe prawa i wolności klientów nie mają charakteru nadrzędnego względem interesu Frank – Cars Sp. z o.o.

3) związanych z inną działalnością marketingową Frank – Cars Sp. z o.o. i podmiotów z nim współpracujących – w przypadku, gdy wyrazili Państwo uprzednio zgodę na przetwarzanie swoich danych w tych celach;
4) podatkowych oraz rachunkowych;
5) w sytuacjach, gdy przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Frank – Cars Sp. z o.o.;
6) w sytuacjach, gdy przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne dla ochrony czyjegoś bezpieczeństwa lub żywotnych interesów.

Podanie przez Państwa danych osobowych, w szczególności imienia i nazwiska, adresu, oraz – w zależności od przedmiotu umowy – innych danych, może być warunkiem jej zawarcia. Ich podanie nie jest obowiązkowe, aczkolwiek może to skutkować niemożliwością umowy przez Frank – Cars Sp. z o.o.. Ponadto podanie określonych danych jest wymogiem ustawowym, w szczególności wynikającym z przepisów podatkowych oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym i przepisów wykonawczych. W pozostałym zakresie podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

5. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione przez Frank-Cars Sp. z o.o. następującym kategoriom odbiorców:
1) podmiotom współpracującym z Frank-Cars Sp. z o.o. na potrzeby realizacji z Państwem umowy;
2) podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi w zakresie wsparcia informatycznego, w tym dostawcy usług IT, hostingowych, e-marketingu;
3) podmiotom organizującym eventy;
4) podmiotom trzecim, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę;
5) dealerom Ford i naszym partnerom handlowym, o ile jest to niezbędne dla wykonania umowy, w tym świadczenia na Państwa rzecz usług lub zapewnienia Państwu odpowiednich produktów;
6) podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze i usługi wparcia prawnego;
7) podmiotom upoważnionym do dostępu do Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa w zakresie niezbędnym do realizacji ciążącego na nas obowiązku prawnego, obrony naszych praw, praw osoby trzeciej, w tym bezpieczeństwa jednostki i zapobiegania czynom niedozwolonym, a także współpracy w celu wykrycia sprawców czynów niedozwolonych, o ile okoliczności takie zachodzą.

6. Państwa uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

1) Prawo do cofnięcia zgody – jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie Państwa zgody, w dowolnym czasie mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych, ze skutkiem od chwili wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
2) Prawo do żądania od Administratora usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – mogą Państwo żądać usunięcia wszystkich lub części swoich danych osobowych.
3) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Frank – Cars Sp. z o.o.  W przypadku wniesienia sprzeciwu, Frank-Cars Sp. z o.o.  może przetwarzać dane, których sprzeciw dotyczy, o ile wykaże istnienie ważnych i prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane objęte zostały sprzeciwem lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO). Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).
4) Prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych.
5) Prawo do żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych.
6) Prawo do żądania od Administratora ograniczenia Państwa danych osobowych.
7) Prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych.
8) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Mogą Państwo skorzystać z powyższych uprawnień, z wyłączeniem pkt. 8, kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na adres siedziby Administratora lub poczty elektronicznej, na adres e-mail iodo@frank-cars.pl.

7. Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych

Administrator podejmuje wszelkie starania, wymagane przez obowiązujące przepisy, celem zapewnienia wszelkich środków fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą oraz nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem lub dostępem.

W zakresie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych Administrator wdrożył m.in. następujące rozwiązania:
• polityka udzielania pracownikom upoważnień do przetwarzania danych;
• odpowiednie zabezpieczenie systemów informatycznych Administratora;
• stosowanie środków ochrony fizycznej względem przetwarzanych danych;
• stały monitoring zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych i usprawnianie systemów ich zabezpieczania;
• przesyłanie danych osobowych w postaci zaszyfrowanej.

8. Czas przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa dane są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały pozyskane, jak również do realizacji innych celów z tym powiązanych, w szczególności w celu dochodzenia roszczeń oraz ochrony i obrony naszych praw – najczęściej do zakończenia biegu terminu ich przedawnienia, wynikającego z obowiązujących przepisów.

Państwa dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych, a także innych obowiązujących ustaw, które nakładają na nas wymóg przechowywania Państwa danych osobowych. W przypadku ciążących na nas obowiązków podatkowych, będzie to okres nie krótszy niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Państwa dane, uzyskane na podstawie Państwa uprzedniej zgody, będą przechowywane do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

Ponadto Państwa dane przetwarzane przez Administratora na podstawie jego prawnie uzasadnionego interesu będą przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa skutecznego sprzeciwu, zgodnie z  art. 21 ust.1 RODO.

9. Zmiana postanowień Polityki Prywatności

W zależności od potrzeb oraz zmian w obowiązujących przepisach Administrator zastrzega możliwość aktualizacji niniejszej polityki prywatności, o czym zostaną Państwo poinformowani, w szczególności poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie głównej serwisu www.frank-cars.pl. W przypadku zmian, które będą miały istotny wpływ na naturę przetwarzania już zebranych Państwa danych osobowych lub inny znaczny wpływ na Państwa prawa, powiadomimy o tym z odpowiednim wyprzedzeniem, tak abyście mieli Państwo możliwość wykonania swoich praw związanych z przetwarzaniem przez nas Waszych danych osobowych.

Media społecznościowe

Facebook

Youtube

O nas

Misja Frank Cars

Motoryzacja jest naszą pasją. Szybki postęp techniczny daje nieskończone możliwości, ale aby je dobrze wykorzystywać należy zawsze pamiętać, że najważniejszy jest dla nas Klient. To zaspokajanie jego zmieniających się potrzeb motywuje nas do ciągłego doskonalenia naszych umiejętności.

Dyrektor Sprzedaży i Marketingu

Ewa Dragan

tel: 698 634 413

@: e.dragan@frank-cars.pl

Kierownik Sprzedaży Detalicznej

Łukasz Mizera

tel: 698 634 419

@: l.mizera@frank-cars.pl

Kierownik Sprzedaży Flotowej

Cezary Chaś

tel: 668 165 344

@: c.chas@frank-cars.pl

Dyrektor ds. Klientów Kluczowych

Wojciech Zyguła

tel: 698 634 414

@: w.zygula@frank-cars.pl

Finansowanie i Ubezpieczenia

Magdalena Modławska

tel: 694 481 769

@: m.modlawska@frank-cars.pl

Ford Używane

Łukasz Dziwiński

tel: 668 165 502

@: l.dziwinski@frank-cars.pl

Wynajem

Mieszkowski Marek

tel: 662 231 232

@: m.mieszkowski@frank-cars.pl

Dyrektor ds. Usług Posprzedażowych oraz CAFT

Mateusz Rozumek

tel: 507 737 497

@: m.rozumek@frank-cars.pl

Kierownik Serwisu

Waldemar Zuterek

tel: 694 481 761

@: w.zuterek@frank-cars.pl

Dyrektor Centrum Adaptacji Pojazdów

Piotr Wąs

tel: 698 634 412

@: p.was@frank-cars.pl

Kierownik działu Części

Krzysztof Głód

tel: 694 481 762

@: k.glod@frank-cars.pl

Kierownik AZNN

Krzysztof Kukuła

tel: 516 187 589

@: k.kukula@frank-cars.pl